Menu


Vývěska


Aktualizováno: 3. 5. 2009

Obsah vývěsky:
Aktuality
Informace
Důležitá telefonní čísla
Čas určený k jednání členů SVJ
Upozornění na přestavby
Jednání výboru
Jednání společenství

Aktuality


Informace - vyhodnocení poptávkového řízení
Dne 23. 4. 2010 provedly výbory společenství 1732, 1733 a 1734 vyhodnocení druhého kola poptávkového řízení na dodavatele stavby.
Na žákladě závěrů a vyhodnocení druhého kola PŘ, které přednesla Pohoda Group výbory rozhodli o tomto pořadí:
 1. Evropská stavební s.r.o. (ES)
 2. Renomix s.r.o.
Pořadí bylo stanoveno zejména s ohledem na následující skutečnosti:
 • ES nabídla nejvýhodnější cenu
 • ES nabídla nejširší záruční podmínky
 • ES nabídla výhodné platební podmínky
Pohoda Group byla požádána o informování uchazečů o výsledcích PŘ a o zahájení přípravy smluv pro realizaci stavby. Zároveň byla požádána, aby společnost Renomix s.r.o. informovala o skutečnosti, že si objednatel vyhrazuje právo ji oslovit v pžípadě, že by nedošlo k dohodě s ES při přípravě smluv na dodávku díla.
 
Výbory společenství 1732, 1733 a 1734 rozhodly, že ze smlouvy s generálním dodavatelem budou vyjmuty slaboproudé rozvody a tyto budou realizovány odbornou firmou. K tomuto rozhodnutí bylo přistoupeno na základě skutečnostím že generální dodavatel by musel řešil dodávku této části prostřednictvím subdodavatele, což je pro zadavatele finančně nevýhodné.
V současné době se tedy nacházíme ve fázi vypracování smluv a čekáme na vydání stavebního povolení stavebním úřadem města BnL.
 
Webové stránky SVJ
Na základě připomínek některých členů našeho SVJ o složitosti a uživatelské nepřívětivosti záložky "FÓRUM" bylo toto uzavřeno. Pokud by některý z členů SVJ měl k dispozici a nebo věděl o produktu (programu), který by Fórum či diskusní stránku jednoduše poskytoval, rádi přivítáme pomoc se znovu otevřením této záložky.

3. 5. 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
 
Informace

Dne 2. 4. 2010 jsme, společně s výbory společenství 1732 a 1734, byli přítomni otevírání obálek s nabídkami na realizaci revitalizace našich bytových domů.
Krátké zhodnocení:
Ze třinácti oslovených firem podalo nabídku na realizaci osm společností. Přehled je uveden v naši privátní sekci Dokumenty. V současné době provádí poradce - Pohoda Group - vyhodnocení nabídky podle zadaných kritérií a výsledky budou k dispozici 9. dubna 2010. Výbory všech tří domů (1732, 1733, 1734) k tomu zaujmou společné stanovisko a předloží našim shromážděním k rozhodnutí na plánovaných schůzích.

4. 4. 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
Informace

Dne 16. 4. 2010 jsme, společně s výbory společenství 1732 a 1734, byli přítomni druhému kolu poptávkového řízení na dodavatele stavby v rámci naši revitalizace. Obě poptávané společnosti (Evropská stavební s.r.o., Reminex sr.o.) vysvětlily nejasné body své nabídky a na závěr byly vyzvány k předložení zpřesněných nabídek s upravenými podmínkami a cenami. O nabídkách bude s konečnou platností rozhodnuto dne 23. 4. 2010 v naší jednací místnosti.

Shromáždění společenství

Dne 12. 4. 2010 proběhlo v městském kině 3. řádné shromáždění našeho společenství.
Více informací v sekci "Společenství" a privátní sekci, kde jsou presentovány dokumenty z našeho jednání. Dokumenty jsou samozřejmě k dispozici k nahlédnutí v naší jednací mistnosti.

Informace o jednacích hodinách výboru společenství
Vzhledem k tomu, že týdenní jednací hodiny pro členy společenství jsou prakticky nevyužívané, rozhodl výbor na svém 14. jednání o změně četnosti jednání.
Jenací hodiny pro členy společenství budou vyhrazeny KAŽDÝ PRVNÍ ČTVRTEK v měsíci od 18:00 hod. Prvním jednacím dnem je 6. 5. 2010.

17. 4. 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
Informace

Dne 2. 4. 2010 jsme, společně s výbory společenství 1732 a 1734, byli přítomni otevírání obálek s nabídkami na realizaci revitalizace našich bytových domů.
Krátké zhodnocení:
Ze třinácti oslovených firem podalo nabídku na realizaci osm společností. Přehled je uveden v naši privátní sekci Dokumenty. V současné době provádí poradce - Pohoda Group - vyhodnocení nabídky podle zadaných kritérií a výsledky budou k dispozici 9. dubna 2010. Výbory všech tří domů (1732, 1733, 1734) k tomu zaujmou společné stanovisko a předloží našim shromážděním k rozhodnutí na plánovaných schůzích.

4. 4. 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
 
Důležitá informace - doplněno dne 21. 3. 2010 (danění)

Pro vyvolání zájmu a rozběh diskuse k projektu výbor zveřejňuje návrhy na vzhled fasády domu Na Vinici 1733 po revitalizaci a žádá VBJ o jejich stanovisko.
Varianta 1: 1a.pdf; 1b.pdf ; 1c.pdf; Tuto Variantu doporučuje výbor SVJ.
Varianta 2: 2a.pdf; 2b.pdf ; 2c.pdf;
Varianta 3: 3a.pdf; 3b.pdf ;

Dne 10. 3. 2009 bylo zahájeno firmou POHODA Groupe, v souladu se smlouvou, poptávkové řízení na realizátora stavby. Na základě jednání výborů všech tří domů (1732, 1733, 1734), kde jsme posoudili návrhy POHODY a JUDr. Švamberka o tom, které firmy obeslat, jsme rozhodli o obeslání 13 společností, o kterých jsme usoudili, že mohou projekt takovéhoto rozsahu realizovat s minimem rizik. Do seznamu byly zařazeny i společnosti, které doporučili ti členové SVJ, kteří se do procesu aktivně zapojili. Seznam včetně poptávkové dokumentace, kde je uveden i způsob odevzdání a rozhodování je v naši privátní sekci.

Po zhodnocení doručených nabídek Pohodou Groupe opět výbory všech tří domů sestaví konečné pořadí firem a předloží návrhy k diskusi a schválení na schůzích SVJ (naše je 12. 4. 2009, viz níže).
O podrobném programu schůze SVJ budete informování do 29. 4. 2010 jak na těchto stránkách, tak písemně do vašich poštovních schránek.
Ještě jednou výbor upozorňuje, že z důvodů rozsahu a charakteru dokumentů, které budou předmětem diskusí na schůzi a posléze i předmětem schvalování, není možno je distribuovat členům SVJ osobně, ale jsou každému k dispozici k seznámení i studiu v jednací místnosti společenství ve stanovené jednací době nebo po dohodě s členy výboru. Zároveň oznamujeme, že dokument s návrhem pořadí nebude připraven dříve než 3. 4. 2010.

Ještě jedno upozornění - firmy, které se přihlásí do poptávky, provedou vlastní místní šetření ve všech třech domech. Takovou to podmínku jsme si zadali v poptávacím dokumentu. Prohlídka domu bude provedena ve dnech 17. a 18. 3. 2010 mezi 11:00 a 18:00 a vždy za účasti člena nebo členů výboru našeho SVJ. Žádáme vás, v případě, že by pracovníci firem chtěli provést prohlídku konkrétních prostor ve vašem vlastnictví (zejména se jedná o lodžie), prosíme o umožnění prohlídky.

DAŇOVÁ POVINNOST - upraveno 21.3. 2010
Výbor se rozhodl upozornit členy SVJ na povinnost přiznat příjem za pronájem části prostoru střechy společnosti VODAFON (samozřejmě je to zcela individuální záležitost každého z nás - míněno daňová povinnost).
Příjem za pronájem je zákonem brán jako příjem každého člena SVJ samostatně, i když jsme se dohodli ponechat tento příjem na společném účtě. Výše tohoto příjmu za bytovou jednotku a rok 2009 činí 876,- Kč. Částka není zřejmá z dokumentu, který jsme Vám předali. Jako příjem je tam uvedena částka 1.376 Kč. To je však suma včetně našeho původního vkladu 500 Kč. Tolik pro vysvětlení.
Je jedno, který z majitelů uvedených v KN příjem ve svém daňovém přiznání přizná. Nicméně povinnost se týká pouze některých. Jde zejména o podnikatele a pronajímatele jakýchkoliv nemovitostí a všech, kteří mají příjem z vedlejší závislé činnosti větší jak 6.000,- Kč za rok. V příloze je dokument, který nám k tomu zaslal pan Bláha ze společnosti MIVA, která našemu společenství zpracovává účetnictví.
Dokument je ke stažení zde *.pdf
Výbor neručí za tyto informace, ale v dobré víře chce na tuto skutečnost členy SVJ upozornit.


Dodatečně uvádíme ke stažení potvrzení SVJ NA Vinici 1733 o příjmu z pronájmu (vypracovala MIVA). Je to za všechny vlastníky. Pokud někdo potřebuje, vytiskněte si pouze svoje potvrzení (příslušnou stránku se svým jménem). Dokument také vytiskne na vyžádání Peter DANIŠ nebo Jiří VOJTA. V případě potřeby Vám dokument orazítkujeme a podepíšeme.
Dokument je ke stažení zde *.pdf


14. 3. 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
Informace

Vážení sousedé, v současné době spěje ke svému závěru příprava projektové dokumentace na revitalizaci a rekonstrukci našeho domu. Výbor má k dispozici návrh projektové dokumentace a konečné dokumenty obdrží v tomto týdnu. Dokumenty jsou k dispozici všem VBJ k jejich seznámení a vyjádření. Dokumenty jsou přístupny vždy v jednací době výboru ve čtvrtek a nebo po domluvě s členy výboru. Na základě vašich připomínek lze realizovat změny v projektové dokumentaci.
V následující etapě bude Pohoda Group organizovat poptávkové řízení na dodavatele stavby. Pokud máte i v této oblasti návrhy koho oslovit, žádáme o poskytnutí informace tak, aby mohl být váš návrh zapracován do poptávkové dokumentace. Ta bude zpracována Pohoda Group cca do 5. 3. 2009.
V měsíci březnu po provedeném poptávkovém řízení plánujeme shromáždění vlastníků, kde provedeme odsouhlasení dodavatele stavby a s konečnou platností odsouhlasíme rozsah a postup prací.

KRÁDEŽ!
Bohužel musíme konstatovat, že v našem domě dne 18. 2. 2010 došlo opět k vloupání a krádeži ve sklepních prostorech. Pachatel vnikl do domu prostřednictvím vchodu "A" (zřejmě nebylo zamčeno, pokud nebudeme spekulovat, že pachatel -pachatelé měli klíče), vypáčil dveře do sklepních prostorů ze vchodu "A" a urazil zámek jednoho sklepu, kde zcizil některé věci a uložené potraviny.  Žádáme VBJ o bdělost a důsledné uzamykání dveří. Při jakémkolliv podezření kontaktujte policii či minimálně sousedy. Nepouštějte se do otevřené konfrontace.
ALE CHRAŇME SI NÁŠ MAJETEK!
20. 2 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
 
Informace

Připravili jsme pro Vás pro případ prodeje nebo převodu BJ novému vlastníkovi formulář, který je nutno vyplnit a pčedat výboru tak, aby bylo možno provést včasné a správné vypořádání vlastníků. Dokument je ke stažení zde *.pdf a bude i trvale uložen v sekci "Ke stažení".

Výbor děkuje všem obyvatelům domu za respektování požadavku k uzamykání vchodových dveří našeho domu.

5. 2 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
 
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Nájemníce ze vchodu "B" přistihli ve středu minulý týden v 04:30 v domě neznámou osobu, která procházela jednotlivá patra. Po oslovení se osoba zachovala verbálně agresivně a následně utekla. Před domem čekalo auto, kterým neznámá osoba urychleně odjela.
Je zcela zřejmé, že se do domu neznámá osoba dostala NEUZAMČENÝMI vchodovými dveřmi. Výbor proto znovu apeluje na VBJ, aby dveře jen nezaklapovali, ale UZAMYKALI je.
Výbor na základě této skutečnosti a na návrh VBJ vchodu "B", rozhodl a žádá všechny obyvatele domu, aby uzamykali horní i dolní vchodové dveře po celých 24 hodin! Jedině tak můžeme alespoň částečně čelit agresivitě nepříspusobyvých občanů a alespoň částečně se chránit.
Výbor děkuje za pochopení.
24. 1 2010
Za výbor společenství Jiří VOJTA
Informace
Výbor společenství oznemuje, že dnem 13. 1. 2010 v 18:00 hodin zahajuje pravidelné hodiny pro jednání s členy společenství. Jednací hodiny jsou stanoveny ka?dý týden ve čtvrtek, pokud tento není dnem pracovního klidu, od 18:00 do 19:00 hodin.
Výbor společenství 11. 1. 2010
Informace
 1. Výbor oznamuje výsledky z dotazníku, který jsme Vám předali před Vánocemi.
  - Na dotazník reagovalo 43 VBJ, což je 89,6 % VBJ.
  - Na možnost realizovat financování revitalizace přímou platbou kladně reagovali pouze 3 VBJ.
    Výbor rozhod se dále touto mo?ností nezabývat.
 2.  - 40 VBJ, co? je 83,3 % hlasů VBJ souhlasí se zvý?ením zálohy na správu domu a pozemku    ve výši 33 Kč/m2 + 700 Kč paušálního poplatku.
     Na základě Vašeho stanoviska výbor rozhodl, že nový předpis zálohy na správu    domu a pozemku vstoupí v platnost dnem 1. 2. 2010.

 3. Stanovisko k fondu záloh na správu domu a pozemku při prodeji BJ
  Ka?dý VBJ prostřednictvím záloh na správu domu a pozemku si spoří finanční částku, ze které jsou pak v poměru vlastnických práv hrazeny opravy a ostatní provozní náklady domu a pozemku.
  Dle výkladu právníku SVBD Praha nelze z tohoto fondu vracet naspořenou částku při případném prodeji či převodu bytové jednotky prodávajícímu (tedy původnímu vlastníkovi BJ). Prodávající je povinen si uplatnit vypořádání této částky smluvně s kupujícím BJ, který přebírá naspořenou částku jako aktivum k této BJ.
Výbor společenství
Informace
Dne 17. 12. 2009 byla podepsána smlouva s JUDr. Švamberkem. Na základě smlouvy mu byly předány podklady pro zahájení řízení k získání úvěru pro realizaci revitalizace a rekonstrukce.

Upozornění
I přes dřívější upozornění všech vlastníků BJ výborem se v na?em domě stále realizuje přestavba v bytech (kam patří i výměna oken) bez informování výbor společenství a bez vyžádání jeho souhlasu. Výbor upozorňuje, ?e je to obecná povinnost všech vlastníkůBJ, která je nejenom uvedena v našich stanovách, ale vychází ze zákona č. 72/1994 Sb. ?ádáme proto znova v?echny VBJ, aby dbali této povinnosti.
Výbor společenství 20. 12. 2009
 
DŮLEŽITÁ INFORMACE
Vážení sousedé, v minulém týdnu (44) došlo v našem domě k vykradení sklepní kóje ve vchodě "B". Nášemu sousedovi bylo ukradeno 5 letních, právě vyměněných pneumatik se 4 disky a 4 m2 dlažby. Pachatel (pachatelé) vnikli do na?eho domu v nezjištěné době, zřejmě přes spodní vchod "A" a vyražením spojovacích dveří do prostorů sklepních kójí.
Žádáme vššechny spolubydlící, aby důsledně uzamykali všechni vstupní dveře. Nezapomeňte uzavírat i okna ve sklepních prostorech při případném větrání. Buďte bdělí a všímejte si všeho co se v našem domě a jeho okolí neobvyklého děje. Vše může být důležité. Ochraňujme svůj majetek a pomozme si navzájem.
Výbor společenství 26. 11. 2009
Nabídka členům SVJ Na Vinici 1733
Vážení sousedé, v suterenních prostorech (bývalá prádelna - máčírna) se nacházejí tři kameninové vany ve velmi slušném stavu. Výbor se domnívá, že lze tyto vany lze použít na zahrádkách. Pokud má tedy někdo z Vás zájem, obraťte se na kteréhokoliv člena výboru. V případě, že nebudete mít nikdo zájem, necháme vany zlikvidovat a odvést do sběrného dvora.
Likvidaci plánujeme provést do 31. 12. 2009.
JVO - 9. 11. 2009

Informace


Zkušební provoz webových stránek
Vážení sousedé, výbor společenství zahájil zku?ební provoz webových stránek našeho společenství. Přivítáme každou připomínku k jejich obsahu a zveřejňovaným informacím. Jedině taková zpětná vazba mů?e zajistit, že budeme mít všichni správné informace.
Zároveň žádáme všechny, kteří mají nějaký vztah k informačním technologiím a nějakou praxi, aby nám pomohli s administrací webových stránek. Očekáváme tedy, ?e se přihlásí dobrovolník, který má přístup k Internetu a převezme na sebe správu tohoto webu.
Výbor děkuje
 
Zajímavé odkazy
 1. Poradna Zelená úsporám
 2. Stránky programu Zelená úsporám
 3. Státní fond životní prostředí
 4. Informace Státního fondu rozvoje bydlení
 5. Informace o programu PANEL
 6. Seznam energetických expertů (kteří mají oprávnění dělat Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti)
 

Čas určený pro jednání členů SVJ


Úřední hodiny výboru  Poznámka 
KDY:
Každý první pracovní čtvrtek
v měsíci
Od 18:00 do 19:00 hodin
Jednací místnost SVBJ
Výbor oznamuje, že jednací místnost SVJ na Vinici 1733 je v provozu.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Důležitá telefonní čísla


Instituce Telefon Instituce Telefon
Tísňové volání 112 Hasiči 150
Záchranka 155 Policie 158
Městská policie 602 362 341
326 909 158
NKZ výtahy
    vyproštění
    opravy, poruchy
602 311 783
602 291 200
602 655 373
MIVA - Miroslav Peterka
    Po 7:30 - 18:00
    Út-Čt 7:30 - 15:30
    Pá 7:30 - 13:00
 
602 683 003
MIVA - nonstop
    dojezd do 129
 
241 41 41
605 424 424
Elektřina ČEZ, a.s. poruchy 840 850 860 Plyn RWE poruchy 24 hod denně 1239
Voda, kanalizace STAVOKOMPLET
Dispečink:
po-pá 7:00 až 15:30 hodin
Pohotovostní služba 24 hodin denně
 
326 905 698
606 167 187
   
UPOZORNĚNÍ
Pokud se ukáže, ?e výjezd pohotovosti správce není spojen s problémý týkající se společných prostor (problémy spojené s u?íváním bytu), bude po iniciátoru výjezdu po?adována úhrada následujících nákladů:
 • Výjezd v pracovní době (07:00-15:30): 250,- Kč
 • Výjezd mimo pracovní dobu: 375,- Kč
 • Paušál za dopravu 500,- Kč
Doporučení - pokud se jedná o havárii v bytě, doporučujeme použít výše uvedená v?eobecná čísla (později plánujeme uvedení čísel řemeslníků s okolí, kteří budou ochotni pomoci při ře?ení problémů v bytech).


U P O Z O R N Ě N Í na přestavby a rekonstrukce:

 • Dne 9. 11. 2009 ohlásil výboru společenství drobné stavební úpravy majitel bytu č. 35 v 6-tém podlaží vchodu "C". Předpokládaná délka stavebních úprav je odhadována do 19. 11. 2009.
 • Výbor oznamuje, že v souladu s rozhodnutím shromáždění VBJ, byla zahájena oprava a rekonstrukce místností 17 a 21 v suterenu domu. Doba úprav je plánována do 15. 12. 2009.
 • Přestavbu bytového jádra oznámili výboru vlastníci bytu č. 20 ve vchodě "B"

Jednání výboru


17/2010 jednání výboru je plánováno na den 10. 5. 2010, 18:00 v jednací místnosti
16/2010 jednání proběhlo dne 3. 5. 2010
 

Jednání společenství


4. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Kdy: Plánováno na prosinec 2010
 
3. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 4. 2010 
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo postup výboru při realizaci úkolů směřujících k revitalizaci domu, úvěr prostřednictvím stavební spořitelny Wüstenrot a výši záloh na správu domu a pozemku.
 2. Schválilo rozsah a postup při realizaci revitalizace.
 3. Schválilo vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, Účetní uzávěrku 2009 a rozpočet na rok 2010.
 
2. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 10. 2009
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Společenství se rozhodlo pro revitalizaci domu
 2. Byl přijat domovní řád - Shromáždění uložilo členům řídit se schváleným Domovním řádem a respektovat Požární řád
 3. Společenství přijalo rozhodnutí o vyklizení společných prostor na jednotlivých podlažích s termínem do 31. 12. 2009
 4. Rozhodnutí o výši příspěvku na správu domu a pozemku