Menu


Vývěska


Aktualizováno: 4. 9. 2018
Obsah vývěsky:
Aktuality
Informace
Důležitá telefonní čísla
Čas určený k jednání členů SVJ
Upozornění na přestavby
Jednání výboru
Jednání společenství

Aktuality

Informace

Vážení vlastníci bytových jednotek, sousedé, dovoluji si Vás informovat o Právě prováděné rekonstrukci

Rekonstrukce zatím probíhá dle harmonogramu. Na dnešním kontrolním dnu jsem byl informován dokonce o možném zkrácení termínu. Připomenu, že původní záměr byl provést zátěžovou zkoužku 15. 9. 2018. Vzhledem k tomu, že zahájení se bohužel uskutečnilo o 20 dní později, než byl záměr, souhlasili jsme s provedením zkoužky 30. 9. 2018. Zatím nám přeje počasí a tak doufáme, že vše dopadne ke spokojenosti všech.

Čeká nás krátká odstávka teplé vody, která by měla být v trvání maximálně jednoho dne. Zároveň bude na krátkou dobu, máme avizováno 8 hodin, odstávka studené vody. Důvodem je instalace rozvodu a připojení studené vody do výměníkové stanice. O přesné době provedení této operace budete informováni.

Pevně věřím a doufám, že nás žádná nepředvídaná okolnost, která by narušila plánované práce nepotká a vše ukončíme tak, aby jsme nestrádali chladem.

I tak Vám všem děkuji za trpělivost a vstřícnost při pracech, které nás omezily na pohybu v sídlišti a velmi ztížili parkování.

 

Jedna nepříjemná informace

V posledním týdnu došlo v sídlišti BSS ke čtyřem případům krádeže ve sklepích domu. PČR i MěPo sice provádí šetření a opatření, nicméně nikdy si nemůžeme být jisti, že u nás se to nestane.

Může se jednat o známou místní bandu, jejiž šéf se vrátil před nedávnem z pobytu v nápravném zařízení. Jsou zaměřeni sice převážně na kola, ale berou vše co má nějakou cenu.

Buďte proto obezřetní, zejména při pouštění osob do domu prostřednictvím bytového elektronického vrátného a při jakémkoliv podezření volejte MěPo či PČR.

Za výbor SVJ Na Vinici 1733
4. 9. 2017   předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA
 
 
Oznámení

Vážení sousedé, vlastníci bytových jednotek Výbor SVJ Na Vinici 1733 oznamuje a zároveň Vás zve na

       11. shromáždění společenství vlastníků Na Vinici 1733

  Jednání společenství se bude konat dne 22. května 2018 v 17:00 hod v novém stravovacím zařízení Popelka – U zastávky VDO. Presence členů společenství bude zahájena v 16:30 hod. Výbor SVJ připravil a navrhuje následující program:

PRŮBĚH JEDNÁNÍ - PROGRAM

 1. Zahájení
  1. Zpráva mandátové komise
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele, volební komise a návrhové komise
  3. Schválení programu jednání
  4. Pokyny k provedení voleb do orgánů SVJ
 2. Zpráva o činnosti výboru společenství a správě domu
  1. Zpráva Výboru společenství
   1. Zpráva výboru SVJ
   2. Správa domu
  2. Administrativní správa domu,
  3. Technická správa domu,
   1. Ostatní činnost, Stanoviska a závěry výboru SVJ
  4. Zpráva „Domovníka“
  5. Zpráva o finančním hospodaření společenství za rok 2017
  6. Roční účetní závěrka
 3. Zpráva revizní komise
 4. Přestávka a VOLBY
 5. Návrhy a Rozhodnutí SVJ
  1. Rozhodnutí o pronájmu Vodafone, CZ net a NetOnLine,
  2. Rozhodnutí o výši příspěvku na SDaP (červen 2018 až květen 2019)
  3. Návrh Plánu prací a oprav (květen 2018 až duben 2019)
  4. Návrh a schválení rozpočtu 2018
  5. Vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu 2017,
   zálohy (červen 2018 až květen 2019)
 6. VOLBY – vyhlášení výsledků voleb, případně doplňkové volby
 7. DISKUSE – RŮZNÉ – OSTATNÍ
 8. Usnesení – závěr

 Účast VJ na jednání je aktem aktivního přístupu ke správě soukromého majetku VJ. Aktivní přístup VJ je nepřenositelný mimo jednání shromáždění. Proto je Vaše přítomnost na jednání důležitá. Bez Vašich rozhodujících hlasů nelze přijímat důležitá rozhodnutí. V případě vážného důvodu, který brání vlastníkovi či zmocněnému společnému zástupci v účasti na shromáždění, doporučujeme dle ustanovení Stanov našeho společenství vystavit plnou moc jinému VBJ Na Vinici 1733, kterému důvěřujete.

Pokud členové SVJ chtějí změnit či doplnit PROGRAM, žádáme jejich návrhy předat některému členu výboru, nebo je vložit do schránky společenství či zaslat na mailovou adresu společenství 1733@bnl-sb.cz nejpozději do 28. 4. 2017.

                                      

      DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

Dokumenty předkládané na jednání (budou doručeny VBJ nejpozději do 7. 5. 2018)

Výbor na svém pravidelném jednání rozhodl o distribuci spolu s pozvánkou následujících dokumentů, které považuje za důležité pro schvalování a rozhodování shromáždění.

 • Plán prací pro období květen 2018 až duben 2019,
 • Návrh rozpočtu na rok 2018,
 • Stav „účtů bytů“ na SDaP k 31. 12. 2017,
 • Pravidla voleb
 • Návrh na kandidáty do voleb orgánů SVJ
 • Plná moc (možná formulace plné moci),

Žádáme o předání Vašich návrhů na kandidáty do voleb vedení našeho společenství vlastníků do poskytnutého formuláře nejpozději do 15. 5. 2018. Výbor děkuje.

Změna či doplnění programu Pokud členové SVJ chtějí změnit či doplnit PROGRAM, žádáme jejich návrhy předat některému členu výboru, nebo je vložit do schránky společenství či zaslat na mailovou adresu společenství 1733@bnl-sb.cz, taktéž nejpozději do 15. 5. 2018. Výbor návrhy projedná a předloží shromáždění k rozhodnutí při schvalování programu jednání.

Hlasování na shromáždění vlastníků

 • Oprávněn hlasovat na jednání shromáždění má v souladu se zákonem a Stanovami společenství vlastníků v plném rozsahu práv a povinností VBJ nebo zmocněný společný zástupce,
 • Zmocnění společného zástupce je trvale platné, dokud není oprávněnými vlastníky nahrazeno novým zmocněním společného zástupce (např. při prodeji bytu, převodu bytu nebo vlastníci se dohodnou nově). Pokud k tomu došlo je nutné výbor před zahájením jednání shromáždění informovat a předložit nové zmocnění společného zástupce pokud je to nutné, V případě, že se Společný zástupce nemůže zúčastnit jednání, je oprávněn vydat plnou moc osobám tak, jak je to stanoveno Stanovami společenství (návrh plné moci přiložen).
 • Nejsou-li splněny uvedené podmínky, uvede se pak v prezenční listině shromáždění nepřítomnost zástupce BJ, i kdyby byl některý z vlastníků dané bytové jednotky na jednání shromáždění přítomen,
 • Hlasování na základě plné moci vystavené v souladu s ustanoveními Stanov v rozsahu uvedeném na plné moci, (návrh plné moci přiložen, v případě použití plné moci nutno kromě ostatních údajů, vyplnit pole s rozsahem plné moci).
 • Pro jakákoliv jednání shromáždění VBJ v rámci SVJ, tedy tohoto i v budoucnu platí:

Aby schůze byla usnášeníschopná, je nutná účast nadpoloviční většiny VBJ.  V opačném případě (méně jak 50% podílů) nemůže společenství přijímat žádné rozhodnutí! K odsouhlasení běžného rozhodnutí pak stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

Výbor si dovoluje upozornit, že však budou přijímána rozhodnutí, kde nestačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných, ale nadpoloviční většiny všech členů SVJ, případně souhlas tříčtvrtinové většiny všech členů SVJ  (Mimo jiné - volby do orgánů SVJ, přijetí usnesení o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu apod.)

Za výbor SVJ Na Vinici 1733        
16. dubna 2018                                                                předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA     
 

Vážení sousedé, majitelé bytů.
Tak jak jste zřejmě zaznamenali na vývěskách v domě, vznikl nám problém s instalaci nových vodoměrů.

Dle sdělení společnosti Maddeo s.r.o, došlo k problémům na straně italského výrobce vodoměrů. Představitel firmy mne ujistil, že udělaji vše proto, aby chybu vyřešili k naší spokojenosti. Já jsem požádal o záruku toho, aby se situace neopakovala. Požádal jsem ho, aby nám firma navrhla termín v době, kdy bude mít jistotu, že vodoměry budou k dispozici, nejlépe v době, kdy je budou mít na skladněny. V současné době jiné řešení nevidím.

Poprosil bych Vás tedy o schovívalost a trpělivost.    

Poděkování a Informace

Vážení vlastníci bytových jednotek, sousedé, výbor SVJ Vám upřimně děkuje za Vaši účast na jednání shromáždění. Vnímáme to i jako ocenění naší práce. Děkuje i těm, kteří nemohli z jakéhokoliv důvodu přijít, ale vystavili plnou moc na svého souseda. Všichni jste tím napomohli k platnosti shromáždění a jeho rozhodnutí. Účast jsme v konečném výsledku měli 94%!

Ještě jednou děkujeme.

Zároveň Vám oznamujeme, že na úložišti jsou presentovány zásadní dokumenty ze shromáždění vlastníků v květnu 2017

Za výbor SVJ Na Vinici 1733
19. 6. 2017   předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA
 
Oznámení

Vážení sousedé, vlastníci bytových jednotek Výbor SVJ Na Vinici 1733 oznamuje a zároveň Vás zve na

      10. shromáždění společenství vlastníků Na Vinici 1733

                  konaného dne 16. 5. 2017 v 17:00 hod
                 ve stravovacím zařízení Popelka - U zastávky VDO
                           Prezence bude zahájena v 16:30 hod

 NÁVRH PROGRAMU

 1. Zahájení
  1. Zpráva mandátové komise
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele, volební komise a návrhové komise
  3. Schválení programu jednání
 2. Zpráva výboru
  1. Zpráva Výboru společenství a Správa domu od 19. 5. 2016
   1. Zpráva výboru
   2. Správa domu
    1. Administrativní správa domu,
    2. Technická správa domu,
    3. Revize
  2. Zpráva „Domovníka“
  3. Zpráva o finančním hospodaření společenství za rok 2016
  4. Roční účetní závěrka
 3. Zpráva revizní komise
 4. Přestávka
 5. Návrhy a Rozhodnutí SVJ
  1. Návrh na doplnění výboru (potvrzení kooptace)
  2. Rozhodnutí o pronájmu Vodafone, CZ net a NetOnLine,
  3. Rozhodnutí o výši příspěvku na SDaP pro 2017
  4. Refinancování úvěru
  5. Návrh Plánu prací a oprav (květen 2017 až duben 2018)
  6. Návrh a schválení rozpočtu 2017
  7. Vyúčtování záloh za služby spojené s  užíváním bytu 2016, zálohy na rok 2017
  8. Projednání žádosti Zdeňka Olejníka o zasklení lodžie
  9. Informace z MěÚř ohledně dodávky energií do bytu
 6. DISKUSE – RŮZNÉ – OSTATNÍ
 7. Usnesení – závěr

Pokud členové SVJ chtějí změnit či doplnit PROGRAM, žádáme jejich návrhy předat některému členu výboru, nebo je vložit do schránky společenství či zaslat na mailovou adresu společenství 1733@bnl-sb.cz nejpozději do 28. 4. 2017.

Účast VBJ na jednání NUTNÁ
Za výbor SVJ Na Vinici 1733
11. dubna 2017   předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA
 
Informace

Vážení vlastníci bytových jednotek, na úložišti jsou presentovány dokumenty ze shromáždění vlastníků v květnu 2016

Za výbor SVJ Na Vinici 1733
7. 11. 2016   předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA
 
Informace

Vážení vlastníci, sousede, výbor Vám děkuje za aktivní účast na           9. shromážení vlastníků v tomto roce. Projevili jste tím nejen odpovědnost a starostlivost za společný majetek, ale i uznání práce celého výboru.

         V této sekci (Jednání společenství - níže) je krátké zhodnocení našeho společného jednání. Důležité dokumenty presentované na shromáždění a usnesení jsou v pdf formátu uloženy v privátní sekci.
Za výbor SVJ Na Vinici 1733
26. 5. 2016    předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA
 
 
 
Informace

Vážení vlastníci, sousede, výbor společenství si Vás dovoluje informovat o změně ve výkonu funkce Domovník. K 30. 4. 2014 ukončuje činnost v této pozici pan Jan Čajka. Výbor mu děkuje za práci, kterou v této funkci vykonával pro náš dům. Jsme přesvědčeni, že i Vy všichni VJ našeho domu jste byli spokojeni se způsobem a péčí, jak Jan Čajka funkci Domovník vykonával. Výkon funkce bral jako poslání. Honzo, ještě jednou děkujeme.

         Dnem 1. 5. 2014 funkci DOMOVNÍK na základě smlouvy o provedené práci začne vykonávat
pan Zdeněk WÁGNER
Zároveň oznamujeme nový kontakt na DOMOVNÍKA. Kontakty jsou platné dnešním dnem.
Telefon: 731 173 408       E-mail: 1733@bnl-sb.cz
Za výbor SVJ Na Vinici 1733
8. 4. 2014    předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA
 

Informace


Zajímavé odkazy
 1. Poradna Zelená úsporám
 2. Stránky programu Zelená úsporám
 3. Státní fond životní prostředí
 4. Informace Státního fondu rozvoje bydlení
 5. Informace o programu PANEL
 6. Seznam energetických expertů (kteří mají oprávnění dělat Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti)
 

Čas určený pro jednání členů SVJ


Úřední hodiny výboru  Poznámka 
KDY:
Každé pracovní jednání výboru
Od 18:00 do 19:00 hodin
Jednací místnost SVBJ.
Žádáme VBJ o předchozí osobní, telefonní nebo mailovej kontakt s členem výboru nebo předsedou SVJ
             Těšíme se na Vaši návštěvu.

Důležitá telefonní čísla


Instituce Telefon Instituce Telefon
Tísňové volání 112 Hasiči 150
Záchranka 155 Policie 158
Městská policie 602 362 341
326 909 158
NKZ výtahy
    vyproštění
    opravy, poruchy
602 311 783
602 291 200
602 655 373
Správce - domovník
Zdeněk Wágner (od 1. 5. 2014)
1733@bnl-sb.cz
731 173 408 SVJ
Reaguje na oznámení a  podněty
 
Elektřina ČEZ, a.s. poruchy 840 850 860 Plyn RWE poruchy 24 hod denně 1239
Voda, kanalizace STAVOKOMPLET
Dispečink:
po-pá 7:00 až 15:30 hodin
Pohotovostní služba 24 hodin denně
 
326 905 698
606 167 187
   
UPOZORNĚNÍ
Pokud se ukáže, že výjezd jakékoliv pohotovostní služby není spojen s problémý týkající se společných prostor (problémy spojené s užíváním bytu), bude po iniciátoru výjezdu po?adována úhrada následujících nákladů:
 • Výjezd v pracovní době (07:00-15:30): 250,- Kč
 • Výjezd mimo pracovní dobu: 375,- Kč
 • Paušál za dopravu 500,- Kč
Doporučení - pokud se jedná o havárii v bytě, doporučujeme použít výše uvedená všeobecná čísla (později plánujeme uvedení čísel řemeslníků s okolí, kteří budou ochotni pomoci při řešení problémů v bytech).


U P O Z O R N Ě N Í na přestavby a rekonstrukce:

 
 
 

Jednání výboru


Plánováno podle potřeby - minimálně 1x za dva měsíce.

Jednání společenství


12. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Plánovat na duben až květen 2019
 
11. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 22. 5. 2018 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru od 10. shromáždění SVJ, zprávu o finančním hospodaření za rok 2017, účetní závěrku za účetní obdobé 2017, zprávu kontrolní komise za rok 2017, rozpočet na rok 2017 - 2018.
 2. Vzalo na vědomí realizaci směrnice GDPR EÚ v podmínkách SVJ.
 3. Rozhodlo o vyši příspěvku na SDaP do shromáždění v roce 2018 - 2019.
 4. Rozhodlo o využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 5. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 6. Schválilo postup výboru v jednání s městem o způsobu vytápění a dodávkách teplé vody a pokračovat v realizaci záměru tak, jak byl schválen 10. shromážděním vlastníků v roce 2017
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 8. Vzalo na vědomí zprávu domovníka
 9. Zvolilo orgány SVJ pro funkční období 2018 - 2021.
 
10. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 16. 5. 2017 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru od 9. shromáždění SVJ, zprávu o finančním hospodaření za rok 2016, účetní závěrku za účetní obdobé 2016, zprávu kontrolní komise za rok 2016, rozpočet na rok 2017 -2018.
 2. Rozhodlo o vyši příspěvku na SDaP do shromáždění v roce 2018 .
 3. Rozhodlo o využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Schválilo postup výboru v jednání s městem o způsobu vytápění a dodávkách teplé vody, návrh smlouvy na dodávku uvedených komodit a smlouvy s Brandýsko- Boleslavskou a.s..
 6. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 7. Vzalo na vědomí zprávu domovníka
 8. Potvrdilo kooptovaného nového člena výboru společenství
 
9. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 5. 2016 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru od 8. shromáždění SVJ, zprávu o finančním hospodaření za rok 2015, účetní závěrku za účetní obdobé 2015, zprávu kontrolní komise za rok 2015.
 2. Rozhodlo o vyši příspěvku na SDaP do dubna 2017, rozpočet na rok 2016 až duben 2017.
 3. Rozhodlo o využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Rozhodlo o a schválilo novelizaci Stanov společenství, Pravidel pro správu domu a pozemku SVJ a Domovní řád SVJ v souladu s Novým občanským zákoníkem.
 6. Udělilo výboru mandát k jednání s městem o způsobu vytápění a dodávkách teplé vody a k uzavření smlouvy na dodávku uvedených komodit a smlouvy s BBM a.s..
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 8. Vzalo na vědomí zprávu domovníka
 
 
8. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 12. 5. 2015 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru, zprávu o revizích, zprávu domovníka, dokumenty o finančním hospodaření a zprávu kontrolní komise za uplynulé období 2014 až duben 2015.
 2. Schválilo vyši příspěvku na SDaP do dubna 2016, účetní uzávěrku za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 až duben 2016.
 3. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Rozhodlo o a schválilo novelizaci Stanov společenství, Pravidel pro správu domu a pozemku SVJ a Domovní řád SVJ v souladu s Novým občanským zákoníkem.
 6. Zvolilo orgány SVJ pro funkční období 2015 - 2018.
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 8. Informovalo o ukončení současného způsobu připojení VBJ k Internetu a přechodu na individuální smlouvy o poskytování Internetového připojení
 
7. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 29. 4. 2014 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru, zprávu o revizích, zprávu domovníka, dokumenty o finančním hospodaření a zprávu kontrolní komise za uplynulé období 2013 až duben 2014.
 2. Schválilo vyši příspěvku na SDaP do dubna 2015, účetní uzávěrku za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 až duben 2015.
 3. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Rozhodlo o přípravě a zpracování návrhu úprav Stanov společenství, Pravidel pro správu domu a pozemku SVJ a Domovní řád SVJ v souladu s Novým občanským zákoníkem ke schválení na příštím řádném shromáždění SVJ v roce 2015
 6. Rozhodlo o uzavření nové pojistné smlouvy o pojištění domu do dalšího období v souladu s návrhem výboru.
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 
6. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 18. 4. 2013 ve stravovacím zařízení Popelka - Vrábí
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Rozhodlo o úpravě Stanov společenství, Domovního řádu a schválilo Pravidla pro správu domu a pozemku SVJ Na Vinici 1733 jako závazný dokument pro všechny VBJ.
 2. Schválilo zprávu o činnosti, dokumenty o finančním hospodaření, zprávu kontrolní komise.
 3. Schválilo vyúčtování příspěvku na SDaP za rok 2012 a příspěvek na SDaP pro období do příštího jednání shromáždění v roce 2014, Účetní uzávěrku za rok 2012 a rozpočet na rok 2013 až duben 2014.
 4. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 5. Schválilo postup správy domu, plán prací na další období.
 6. Vzalo na vědomí Zprávu o opravách, údržbě a stavu domu a informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 
5. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 10. 5. 2012
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Rozhodlo o ukončení mandátní smlouvy se společností MIVA Praha s předmětem obstarávání správy domu.
 2. Rozhodlo o složení vedení společenství pro funkční období 2012 až 2015
 3. Schválilo zprávu o činnosti, dokumenty o finančním hospodaření, zprávu kontrolní komise
 4. Schválilo vyúčtování záloh a zálohy pro další období na správu domu a pozemku, Účetní uzávěrku 2011 a rozpočet na rok 2012 až duben 2013.
 5. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 6. Schválilo postup správy domu, plán prací na další období a změny v DŘ
 7. Vzalo na vědomí Informaci o ukončení Revitalizace, Zprávu o činnosti MIVA a Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 
4. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Poběhlo dne 18. 4. 2011
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Vzalo na vědomí zprávu a schválilo dokumenty o finančním hospodaření
 2. Schválilo způsob dofinancování rekonstrukce a revitalizace.
 3. Schválilo vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, Účetní uzávěrku 2010 a rozpočet na rok 2011.
 4. Schválilo postup správy domu na další ocdobí
 
3. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 4. 2010 
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo postup výboru při realizaci úkolů směřujících k revitalizaci domu, úvěr prostřednictvím stavební spořitelny Wüstenrot a výši záloh na správu domu a pozemku.
 2. Schválilo rozsah a postup při realizaci revitalizace.
 3. Schválilo vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, Účetní uzávěrku 2009 a rozpočet na rok 2010.
 
2. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 10. 2009
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Společenství se rozhodlo pro revitalizaci domu
 2. Byl přijat domovní řád - Shromáždění uložilo členům řídit se schváleným Domovním řádem a respektovat Požární řád
 3. Společenství přijalo rozhodnutí o vyklizení společných prostor na jednotlivých podlažích s termínem do 31. 12. 2009
 4. Rozhodnutí o výši příspěvku na správu domu a pozemku