Menu


Dnes je:Vývěska


Aktualizováno: 4. 5. 2020
Obsah vývěsky:
Aktuality
Informace
Důležitá telefonní čísla
Čas určený k jednání členů SVJ
Upozornění na přestavby
Jednání výboru
Jednání společenství

Aktuality

Důležitá informace (4. 5. 2020)
Dokumenty potřebné pro rozhodování uloženy v privátní sekci.

      Vážení sousedé , vlastníci

Výbor společenství na minulém shromáždění vlastníků obdržel úkol uspořádat
13. shromáždění vlastníků Na Vinici 1733 v měsíci květnu 2020.

Vzhledem k pandémii Covid-19 se výbor jednomyslně usnesl uspořádat             13. shromáždění vlastníků Na Vinici 1733 metodou Per Rollam a to v průběhu měsíce května 2020. Odůvodnění tohoto kroku je uvedeno v přiloženém dokumentu který je ke stažení ZDE ve fomátu PDF.

Výbor děkuje za pochopení.

   Za výbor SVJ Na Vinici 1733 
17. 4. 2020                                                                předseda SVJ         Ing. Jiří VOJTA       
 
Nový rok 2020

       Přátelé, dovolte abych Vám všem jménem Vašeho výboru popřál do nového roku 2020 spokojenost, lásku, štěstí a splnění i těch nejtajnějších přání. Ať jste šťastni mezi svými blízkými a daří se Vám i v pracovní činnosti.

   Za výbor SVJ Na Vinici 1733        
27. prosince 2019                                                       předseda SVJ       Ing. Jiří VOJTA     
 
Informace

       Dnešním dnem jsou v privátní sekci uloženy dokumenty schválené schromáždění SVJ Na Vinici 1733 konaného dne 22. 5. 2019.

Děkuji vlastníkům za trpělivost. Prodlení bylo způsobeno technickou závadou v našich stránkách, která vyžádala zásah a opravu autorem stránek Ing. Zdenkem Civínem, kterému tímto děkuji za provedení nutných úprav.

Za výbor SVJ Na Vinici 1733        
27. srpna 2019                                                            předseda SVJ       Ing. Jiří VOJTA     
 
Oznámení

Vážení sousedé, vlastníci bytových jednotek, sešel se rok s rokem a my máme zase tu čest Vám oznámit, že je nutno se sejít a projednat otázky spojené s našim bydlením. Výbor SVJ Na Vinici 1733 Vám tedy oznamuje, a zároveň Vás upřimně zve na

       12. Shromáždění společenství vlastníků Na Vinici 1733

  Jednání společenství se bude konat dne 22. května 2019 v 17:00 hod v novém stravovacím zařízení Popelka – U zastávky VDO. Presence členů společenství bude zahájena v 16:30 hod. Výbor SVJ připravil a navrhuje následující program:

PRŮBĚH JEDNÁNÍ - PROGRAM

 1. Zahájení
  1. Zpráva mandátové komise
  2. Volba zapisovatele, ověřovatele a návrhové komise
  3. Doplnění výboru společenství
  4. Schválení programu jednání
 2. Zpráva o činnosti společenství, výboru a správě domu
  1. Zpráva o činnosti
   1. Zpráva výboru SVJ
   2. Správa domu
    1. Administrativní správa domu,
    2. Technická správa domu,
   3. Ostatní činnost, Stanoviska a závěry výboru SVJ
  2. Zpráva „Domovníka“
  3. Zpráva o finančním hospodaření společenství za rok 2018
  4. Roční účetní závěrka
 3. Zpráva Revizní komise
 4. Návrhy a Rozhodnutí SVJ
  1. Rozhodnutí o financích z pronájmu Vodafone, CZ net a NetOnLine,
  2. Rozhodnutí o výši příspěvku na SDaP (červen 2019 až květen 2020)
  3. Návrh na úpravu pojištění domu
  4. Úprava "Pravidel pro výkon správy domu a pozemku Společenství vlastníků Na Vinici 1733"
  5. Návrh Plánu prací a oprav (květen 2019 až duben 2020)
  6. Návrh a schválení rozpočtu 2019
  7. Vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu 2018,
   zálohy (červen 2019 až květen 2020)
 5. DISKUSE – RŮZNÉ – OSTATNÍ
 6. Usnesení – závěr

 Účast VJ na jednání je aktem aktivního přístupu ke správě soukromého majetku VJ. Aktivní přístup VJ je nepřenositelný mimo jednání shromáždění. Proto je Vaše přítomnost na jednání důležitá. Bez Vašich rozhodujících hlasů nelze přijímat důležitá rozhodnutí. V případě vážného důvodu, který brání vlastníkovi či zmocněnému společnému zástupci v účasti na shromáždění, doporučujeme dle ustanovení Stanov našeho společenství vystavit plnou moc jinému VBJ Na Vinici 1733, kterému důvěřujete.

Pokud členové SVJ chtějí změnit či doplnit PROGRAM, žádáme jejich návrhy předat některému členu výboru, nebo je vložit do schránky společenství či zaslat na mailovou adresu společenství 1733@bnl-sb.cz nejpozději do 28. 4. 2019.

                                      

      DŮLEŽITÉ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE:

Dokumenty předkládané na jednání (budou doručeny VBJ nejpozději do 7. 5. 2019)

Výbor na svém pravidelném jednání rozhodl o distribuci spolu s pozvánkou následujících dokumentů, které považuje za důležité pro schvalování a rozhodování shromáždění.

 • Plán prací pro období květen 2018 až duben 2019,
 • Návrh rozpočtu na rok 2018,
 • Stav „účtů bytů“ na SDaP k 31. 12. 2017,
 • Navrhované změny v "Pravidlech ..."
 • Plná moc (možná formulace plné moci),

Změna či doplnění programu Pokud členové SVJ chtějí změnit či doplnit PROGRAM, žádáme jejich návrhy předat některému členu výboru, nebo je vložit do schránky společenství či zaslat na mailovou adresu společenství  1733@bnl-sb.cz,  případně jirivoj@yantar.cz nejpozději  do    15. 5. 2019. Výbor návrhy projedná a předloží shromáždění k rozhodnutí při schvalování programu jednání.

Hlasování na shromáždění vlastníků

 • Oprávněn hlasovat na jednání shromáždění má v souladu se zákonem a Stanovami společenství vlastníků v plném rozsahu práv a povinností VBJ nebo zmocněný společný zástupce,
 • Zmocnění společného zástupce je trvale platné, dokud není oprávněnými vlastníky nahrazeno novým zmocněním společného zástupce (např. při prodeji bytu, převodu bytu nebo vlastníci se dohodnou nově). Pokud k tomu došlo je nutné výbor před zahájením jednání shromáždění informovat a předložit nové zmocnění společného zástupce pokud je to nutné, V případě, že se Společný zástupce nemůže zúčastnit jednání, je oprávněn vydat plnou moc osobám tak, jak je to stanoveno Stanovami společenství (návrh plné moci přiložen).
 • Nejsou-li splněny uvedené podmínky, uvede se pak v prezenční listině shromáždění nepřítomnost zástupce BJ, i kdyby byl některý z vlastníků dané bytové jednotky na jednání shromáždění přítomen,
 • Hlasování na základě plné moci vystavené v souladu s ustanoveními Stanov v rozsahu uvedeném na plné moci, (návrh plné moci přiložen, v případě použití plné moci nutno kromě ostatních údajů, vyplnit pole s rozsahem plné moci).
 • Pro jakákoliv jednání shromáždění VBJ v rámci SVJ, tedy tohoto i v budoucnu platí:

Aby schůze byla usnášeníschopná, je nutná účast nadpoloviční většiny VBJ.  V opačném případě (méně jak 50% podílů) nemůže společenství přijímat žádné rozhodnutí! K odsouhlasení běžného rozhodnutí pak stačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných.

Výbor si dovoluje upozornit, že však budou přijímána rozhodnutí, kde nestačí souhlas nadpoloviční většiny přítomných, ale nadpoloviční většiny všech členů SVJ, případně souhlas tříčtvrtinové většiny všech členů SVJ  (Mimo jiné - volby do orgánů SVJ, přijetí usnesení o modernizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách a opravách společných částí domu apod.)

Za výbor SVJ Na Vinici 1733        
13. dubna 2019                                                            předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA     
 

                         Informace

         Od 1. 5. 2014 zastává funkci DOMOVNÍK na základě smlouvy o provedené práci
pan Zdeněk WÁGNER
Kontakt na DOMOVNÍKA:

                          Telefon: 605 263 902      

E-mail: 1733@bnl-sb.cz nebo zdendaw@seznam.cz

V případě jakýchkoliv problémů souvisejících s stavem domu se obracejte nejdříve na pana Wágnera. Děkujeme
Za výbor SVJ Na Vinici 1733
8. 4. 2014    předseda SVJ Ing. Jiří VOJTA
 

Informace


Zajímavé odkazy
 1. Poradna Zelená úsporám
 2. Stránky programu Zelená úsporám
 3. Státní fond životní prostředí
 4. Informace Státního fondu rozvoje bydlení
 5. Informace o programu PANEL
 6. Seznam energetických expertů (kteří mají oprávnění dělat Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti)
 

Čas určený pro jednání členů SVJ


Úřední hodiny výboru  Poznámka 
KDY:
Každé pracovní jednání výboru
Od 17:00 do 18:00 hodin
Jednací místnost SVBJ.
Žádáme VBJ o předchozí osobní, telefonní nebo mailovej kontakt s členem výboru nebo předsedou SVJ
             Těšíme se na Vaši návštěvu.

Důležitá telefonní čísla


Instituce Telefon Instituce Telefon
Tísňové volání 112 Hasiči 150
Záchranka 155 Policie 158
Městská policie 602 362 341
326 909 158
NKZ výtahy
    vyproštění
    opravy, poruchy
602 311 783
602 291 200
602 655 373
Správce - domovník
Zdeněk Wágner (od 1. 5. 2014)
1733@bnl-sb.cz
605 263 902 SVJ
Reaguje na oznámení a  podněty
 
Elektřina ČEZ, a.s. poruchy 840 850 860 Plyn RWE poruchy 24 hod denně 1239
Voda, kanalizace STAVOKOMPLET
Dispečink:
po-pá 7:00 až 15:30 hodin
Pohotovostní služba 24 hodin denně
 
326 905 698
606 167 187
   
UPOZORNĚNÍ
Pokud se ukáže, že výjezd jakékoliv pohotovostní služby není spojen s problémý týkající se společných prostor (problémy spojené s užíváním bytu), bude po iniciátoru výjezdu po?adována úhrada následujících nákladů:
 • Výjezd v pracovní době (07:00-15:30): 250,- Kč
 • Výjezd mimo pracovní dobu: 375,- Kč
 • Paušál za dopravu 500,- Kč
Doporučení - pokud se jedná o havárii v bytě, doporučujeme použít výše uvedená všeobecná čísla (později plánujeme uvedení čísel řemeslníků s okolí, kteří budou ochotni pomoci při řešení problémů v bytech).


U P O Z O R N Ě N Í na přestavby a rekonstrukce:

 
 
 

Jednání výboru


Plánováno podle potřeby - minimálně 1x za dva měsíce.

Jednání společenství


13. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Plánovat na duben až květen 2020
 
12. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 22. 5. 2018 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru od 11. shromáždění SVJ, zprávu o finančním hospodaření za rok 2018, účetní závěrku za účetní období 2018, zprávu kontrolní komise za rok 2018, rozpočet na rok 2019 - 2020 a Plán prací a oprav na období květen 2019 až duben 2020.
 2. Vzalo na vědomí Vyúčtování záloh za služby spojené s užíváním bytu za rok 2018, Zprávu domovníka o správě domu a pozemku a informaci o realizaci směrnice GDPR EÚ v podmínkách SVJ.
 3. Rozhodlo o vyši příspěvku na SDaP do shromáždění v roce 2020.
 4. Rozhodlo o využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 5. Rozhodlo o úpravě pravidel pro výkon správy domu a pozemku Společenství vlastníků.
 6. Rozhodlo o uzavření nové pojistné smlouvy domu Na Vinici 1733.
 7. Potvrdilo výborem kooptovaného člena výboru společenství za řádného člena výbobu Společenství vlastníků Na Vinici 1733 do konce funkčního období.
 
 
11. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 22. 5. 2018 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru od 10. shromáždění SVJ, zprávu o finančním hospodaření za rok 2017, účetní závěrku za účetní obdobé 2017, zprávu kontrolní komise za rok 2017, rozpočet na rok 2017 - 2018.
 2. Vzalo na vědomí realizaci směrnice GDPR EÚ v podmínkách SVJ.
 3. Rozhodlo o vyši příspěvku na SDaP do shromáždění v roce 2018 - 2019.
 4. Rozhodlo o využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 5. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 6. Schválilo postup výboru v jednání s městem o způsobu vytápění a dodávkách teplé vody a pokračovat v realizaci záměru tak, jak byl schválen 10. shromážděním vlastníků v roce 2017
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 8. Vzalo na vědomí zprávu domovníka
 9. Zvolilo orgány SVJ pro funkční období 2018 - 2021.
 
10. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 16. 5. 2017 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru od 9. shromáždění SVJ, zprávu o finančním hospodaření za rok 2016, účetní závěrku za účetní obdobé 2016, zprávu kontrolní komise za rok 2016, rozpočet na rok 2017 -2018.
 2. Rozhodlo o vyši příspěvku na SDaP do shromáždění v roce 2018 .
 3. Rozhodlo o využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Schválilo postup výboru v jednání s městem o způsobu vytápění a dodávkách teplé vody, návrh smlouvy na dodávku uvedených komodit a smlouvy s Brandýsko- Boleslavskou a.s..
 6. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 7. Vzalo na vědomí zprávu domovníka
 8. Potvrdilo kooptovaného nového člena výboru společenství
 
9. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 5. 2016 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru od 8. shromáždění SVJ, zprávu o finančním hospodaření za rok 2015, účetní závěrku za účetní obdobé 2015, zprávu kontrolní komise za rok 2015.
 2. Rozhodlo o vyši příspěvku na SDaP do dubna 2017, rozpočet na rok 2016 až duben 2017.
 3. Rozhodlo o využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Rozhodlo o a schválilo novelizaci Stanov společenství, Pravidel pro správu domu a pozemku SVJ a Domovní řád SVJ v souladu s Novým občanským zákoníkem.
 6. Udělilo výboru mandát k jednání s městem o způsobu vytápění a dodávkách teplé vody a k uzavření smlouvy na dodávku uvedených komodit a smlouvy s BBM a.s..
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 8. Vzalo na vědomí zprávu domovníka
 
 
8. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 12. 5. 2015 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru, zprávu o revizích, zprávu domovníka, dokumenty o finančním hospodaření a zprávu kontrolní komise za uplynulé období 2014 až duben 2015.
 2. Schválilo vyši příspěvku na SDaP do dubna 2016, účetní uzávěrku za rok 2014 a rozpočet na rok 2015 až duben 2016.
 3. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Rozhodlo o a schválilo novelizaci Stanov společenství, Pravidel pro správu domu a pozemku SVJ a Domovní řád SVJ v souladu s Novým občanským zákoníkem.
 6. Zvolilo orgány SVJ pro funkční období 2015 - 2018.
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 8. Informovalo o ukončení současného způsobu připojení VBJ k Internetu a přechodu na individuální smlouvy o poskytování Internetového připojení
 
7. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 29. 4. 2014 ve stravovacím zařízení Popelka
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo zprávu o činnosti výboru, zprávu o revizích, zprávu domovníka, dokumenty o finančním hospodaření a zprávu kontrolní komise za uplynulé období 2013 až duben 2014.
 2. Schválilo vyši příspěvku na SDaP do dubna 2015, účetní uzávěrku za rok 2013 a rozpočet na rok 2014 až duben 2015.
 3. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 4. Schválilo postup správy domu a plán prací na další období.
 5. Rozhodlo o přípravě a zpracování návrhu úprav Stanov společenství, Pravidel pro správu domu a pozemku SVJ a Domovní řád SVJ v souladu s Novým občanským zákoníkem ke schválení na příštím řádném shromáždění SVJ v roce 2015
 6. Rozhodlo o uzavření nové pojistné smlouvy o pojištění domu do dalšího období v souladu s návrhem výboru.
 7. Vzalo na vědomí informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 
6. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 18. 4. 2013 ve stravovacím zařízení Popelka - Vrábí
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Rozhodlo o úpravě Stanov společenství, Domovního řádu a schválilo Pravidla pro správu domu a pozemku SVJ Na Vinici 1733 jako závazný dokument pro všechny VBJ.
 2. Schválilo zprávu o činnosti, dokumenty o finančním hospodaření, zprávu kontrolní komise.
 3. Schválilo vyúčtování příspěvku na SDaP za rok 2012 a příspěvek na SDaP pro období do příštího jednání shromáždění v roce 2014, Účetní uzávěrku za rok 2012 a rozpočet na rok 2013 až duben 2014.
 4. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 5. Schválilo postup správy domu, plán prací na další období.
 6. Vzalo na vědomí Zprávu o opravách, údržbě a stavu domu a informaci o Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 
5. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 10. 5. 2012
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Rozhodlo o ukončení mandátní smlouvy se společností MIVA Praha s předmětem obstarávání správy domu.
 2. Rozhodlo o složení vedení společenství pro funkční období 2012 až 2015
 3. Schválilo zprávu o činnosti, dokumenty o finančním hospodaření, zprávu kontrolní komise
 4. Schválilo vyúčtování záloh a zálohy pro další období na správu domu a pozemku, Účetní uzávěrku 2011 a rozpočet na rok 2012 až duben 2013.
 5. Schválilo návrhy na využití finančních prostředků z pronájmu a dotací.
 6. Schválilo postup správy domu, plán prací na další období a změny v DŘ
 7. Vzalo na vědomí Informaci o ukončení Revitalizace, Zprávu o činnosti MIVA a Vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu.
 
4. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Poběhlo dne 18. 4. 2011
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Vzalo na vědomí zprávu a schválilo dokumenty o finančním hospodaření
 2. Schválilo způsob dofinancování rekonstrukce a revitalizace.
 3. Schválilo vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, Účetní uzávěrku 2010 a rozpočet na rok 2011.
 4. Schválilo postup správy domu na další ocdobí
 
3. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 4. 2010 
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Schválilo postup výboru při realizaci úkolů směřujících k revitalizaci domu, úvěr prostřednictvím stavební spořitelny Wüstenrot a výši záloh na správu domu a pozemku.
 2. Schválilo rozsah a postup při realizaci revitalizace.
 3. Schválilo vyúčtování záloh na správu domu a pozemku, Účetní uzávěrku 2009 a rozpočet na rok 2010.
 
2. řádné shromáždění Společenství na Vinici 1733
Proběhlo dne 19. 10. 2009
Zásadní přijatá rozhodnutí:
 1. Společenství se rozhodlo pro revitalizaci domu
 2. Byl přijat domovní řád - Shromáždění uložilo členům řídit se schváleným Domovním řádem a respektovat Požární řád
 3. Společenství přijalo rozhodnutí o vyklizení společných prostor na jednotlivých podlažích s termínem do 31. 12. 2009
 4. Rozhodnutí o výši příspěvku na správu domu a pozemku